Grønt sykehus

Logo for grønt sykehusMiljøledelse og miljøsertifikat

Ved Sykehuset Telemark er det innført miljøledelse for å bidra til minst mulig negativ påvirkning på miljøet. Sykehusene forbruker mye energi, gjør store innkjøp, forbruker mye materiell og  kjemikalier, og produserer mye avfall. Vi skal ta samfunnsansvar og bidra til å ta vare på miljøet.

​Sykehuset Telemark er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001, en internasjonal standard for oppbygging av miljøstyringssystemer som stiller krav til miljøarbeidet og til kontinuerlig forbedring. 

Vi er en del av det nasjonale miljø- og klimaprosjektet ”Grønt sykehus – miljøstyring i spesialisthelsetjenesten”. Alle helseforetakene i Norge er miljøsertifisert og skal slik bidra til å oppfylle de nasjonale miljø- og klimamålene. ​

Miljømål og miljøaspekter

Sykehuset vedtar årlig felles miljømål på områder der vi kan bidra til en forbedring. Alle enheter bidrar med tiltak til at målene nås.

Se presentasjon av sykehusets miljøaspekter og miljømål for 2020 – 2022

 

Miljøpolitikk

Ledelsen ved Sykehuset Telemark har vedtatt en miljøpolitikk for sykehusets miljøsatsing, og vil årlig vedta miljømål som hele organisasjonen skal involveres i.

​Kjerneoppgavene for sykehuset er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, undervisning av helsepersonell og forskning.

I oppfølgingen av kjerneoppgavene skal vi drive aktivt miljøarbeid, hvor vi på en ressurseffektiv og systematisk måte bidrar til beskyttelse av miljøet. Sykehusets miljøpolitikk omfatter hele organisasjonen. 

Ledelsen ved sykehuset skal samarbeide med interne og eksterne interessepartnere om behov, og forplikter seg til å:

  • ​overholde myndighetskrav og andre krav på miljøområdet
  • bidra til redusert utslipp av CO2 og andre klimagasser
  • øke organisasjonens miljøbevissthet

Dette innebærer kontinuerlig forbedringsarbeid og en forpliktelse til å sikre at lover og selvpålagte krav for ytre miljø blir overholdt.

Våre tiltak vil omfatte miljøprogram og krav i ISO-standarden, så som innkjøp av utstyr, forbruksvarer, bruk av kjemikalier, energiforbruk samt transport og avfall.

Miljørapporter

Sykehusets miljøprestasjoner og miljøregnskap er presentert i vår årsrapport.

Se Årsrapport HMS 2019

Det utgis årlig rapport om  ”Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar» der spesialisthelsetjenestens arbeid med klima og bærekraft presenteres. Den har bl.a. grunnlag i innrapporterte ytre miljø indikatorer på utvalgte miljøområder for alle helseforetak i Helse Sør-Øst RHF.

Rapportene er publisert på Helse Sør-Østs nettside: 

​​Helse Sør-Østs nettside om Grønt sykehus​Sist oppdatert 15.12.2023