HELSENORGE
Illustrasjon - ungdomsrådet

Brukermedvirkning

- en viktig ressurs for Sykehuset Telemark.

Brukermedvirkning

Vi er opptatt av hva pasienter, brukere og pårørende mener, og vi ønsker å bruke deres erfaringer og kompetanse. Vi vil at pasientene og brukerne skal spille en viktig rolle når vi utvikler og endrer tilbudet ved sykehuset, og vi synes det er viktig at deres stemmer blir hørt i alt fra behandling til overordnede strategier.

Pasienter, brukere og pårørende er en viktig ressurs for Sykehuset Telemark.

Pasienter og brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere pasient og bruker i undersøkelse, behandling og valg av tjenestetilbud. Denne retten er lovfestet i Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1.
I § 1-3 er det forklart nærmere hva som menes med bruker og pasient. Les mer på Helsenorge

Brukerutvalget

Brukerutvalget ved Sykehuset Telemark er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør og medvirker på overordnet og strategisk nivå. På få år har brukerutvalget gått fra å være et organ i høringsprosesser til å bli en reell premissleverandør for sykehuset.

Brukerutvalgets hovedfunksjoner er å sikre tilbakemelding fra brukerne om erfaringer med tilbudet ved Sykehuset Telemark, samt å gi råd om forbedring og samhandling med andre aktører. Utvalget skal også bidra til å fremme brukermedvirkning i Sykehuset Telemark og Helse Sør-Øst.

Ungdomsrådet

Medlemmer i ungdomsrådet ved Sykehuset Telemark, 2019

Ungdomsrådet -2019

Ungdomsrådet ved Sykehuset Telemark består av personer mellom 13 og 20 år, og alle ungdommene har vært pasienter eller pårørende ved sykehuset.  Målet er at rådet skal representere ungdom med ulik bakgrunn, alder, geografi, kjønn og etnisitet.

Les mer om Ungdomsrådet

Brukerkontoret

Ved brukerkontoret kan du møte mennesker som har ulik erfaring som pasient. De kan rettlede deg og komme med nyttig informasjon, og de ønsker å være til stede for pasienter og pårørende som trenger noen å snakke med.

Brukerkontoret har god oversikt over ulike organisasjoner, og de kan eventuelt sette deg i kontakt med den organisasjonen eller foreningen som er aktuell for deg.

Brukerkontoret holder til ved hovedekspedisjonen på sykehuset i Skien, og det bemannes av ca. 20 frivillige likemenn. Kontoret holder åpent en dag i uka, hver tirsdag.

Digital grunnopplæring for brukerrepresentanter på systemnivå

Det er utarbeidet et nettkurs etter initiativ fra landets regionale helseforetak i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.

Nettkurset er i samsvar med «Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak», som ble vedtatt av alle landets regionale helseforetak i 2017.

Ta kurset

Fant du det du lette etter?