Brukermedvirkning

- en viktig ressurs for Sykehuset Telemark.

Brukermedvirkning

Vi er opptatt av hva pasienter, brukere og pårørende mener, og vi ønsker å bruke deres erfaringer og kompetanse. Vi vil at pasientene og brukerne skal spille en viktig rolle når vi utvikler og endrer tilbudet ved sykehuset, og vi synes det er viktig at deres stemmer blir hørt i alt fra behandling til overordnede strategier.

Pasienter, brukere og pårørende er en viktig ressurs for Sykehuset Telemark.

Pasienter og brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere pasient og bruker i undersøkelse, behandling og valg av tjenestetilbud. Denne retten er lovfestet i Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1.
I § 1-3 er det forklart nærmere hva som menes med bruker og pasient. Les mer på helsenorge.no

Brukerutvalget

Brukerutvalget ved Sykehuset Telemark er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør og medvirker på overordnet og strategisk nivå. På få år har brukerutvalget gått fra å være et organ i høringsprosesser til å bli en reell premissleverandør for sykehuset.

Brukerutvalgets hovedfunksjoner er å sikre tilbakemelding fra brukerne om erfaringer med tilbudet ved Sykehuset Telemark, samt å gi råd om forbedring og samhandling med andre aktører. Utvalget skal også bidra til å fremme brukermedvirkning i Sykehuset Telemark og Helse Sør-Øst.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet ved Sykehuset Telemark består av personer mellom 13 og 20 år, og alle ungdommene har vært pasienter eller pårørende ved sykehuset.  Målet er at rådet skal representere ungdom med ulik bakgrunn, alder, geografi, kjønn og etnisitet.

Rådet skal være de unges stemme inn i sykehuset, det skal være en høringsinstans, og det skal gi råd og innspill til hvordan barn og unge skal få det enda bedre ved Sykehuset Telemark. Vi bruker både egne erfaringer og brukeres innspill.
Til nå har ungdomsrådet jobbet med saker som blant annet omhandler omorganisering på ABUP og behandlingstilnærming på barnepoliklinikken. Men vi ønsker gjerne forslag fra publikum til saker eller kommentarer tilknyttet brukeropplevelse.

Ungdomsrådet deltar også som observatør på møtene i brukerutvalget.

Har du forslag til saker vi kan jobbe med?

Send oss gjerne melding via facebooksiden vår, eller på e-post: ungdomsrad@sthf.no

Brukerkontoret

Ved brukerkontoret kan du møte mennesker som har ulik erfaring som pasient. De kan rettlede deg og komme med nyttig informasjon, og de ønsker å være til stede for pasienter og pårørende som trenger noen å snakke med.

Brukerkontoret har god oversikt over ulike organisasjoner, og de kan eventuelt sette deg i kontakt med den organisasjonen eller foreningen som er aktuell for deg.

Brukerkontoret holder til ved hovedekspedisjonen på sykehuset i Skien, og det bemannes av 32 frivillige likemenn. Kontoret holder åpent to dager i uka.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.