Rehabilitering cerebral parese, vurdering

Rehabiliteringspoliklinikk

Vi tilbyr vurdering av personer fra 16 år med cerebral parese(CP) av lett til moderat grad. Du må kunne nyttiggjøre deg av tilbudet gjennom aktiv deltakelse og kommunikasjon.

Innledning

Å leve med en medfødt funksjonsnedsettelse gjør at man møter utfordringer gjennom et livsløp.
Med økt alder opplever mange med CP tiltagende utfordringer med bevegelsesapparatet. Dette kan påvirke livskvalitet, aktivitet og deltakelse.

Henvisning og vurdering

Fastlegen din eller en spesialist kan henvise. Henvisningen skal inneholde informasjon om type CP, sykehistorie, problemstillinger, kliniske funn, yrkes- og trygdestatus, behov for hjelp i daglige aktiviteter og informasjon om medikasjon og/eller annen behandling.

Tilbudet egner seg ikke for personer med pågående alvorlig psykiatrisk lidelse og/eller rusavhengighet.

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Henvisning sendes, elektronisk eller per post til:
Seksjon nevrologi - sengepost og poliklinikk 
Sykehuset Telemark
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

 1. Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, evt navn på foresatte.
 2. Legens navn, adresse og telefonnummer.
 3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid. (Fysisk, psykisk og sosialt).
 4. Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 5. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 6. Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.
 7. Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL).
 8. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen?
  Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.
 9. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
  Hvilken effekt hadde tiltakene?
  Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 10. Har pasienten en individuell plan?
 11. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 12. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig / privat) for samme tilstand/diagnose?
  Dersom ja:
 13. Hva har lokale oppfølgingsopplegg bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?

 • Hva har tilkommet av nytt funksjonstap?

Epikrise fra siste opphold vedlegges

1. Før

Du får enten time til poliklinisk vurdering eller innleggelse.

Vi trenger informasjon om

 • Har du behov for spesialkost eller tolk? Da må du si ifra om dette i god tid og senest en uke før innleggelse.
 • Har du behov for spesielle hjelpemidler som for eksempel spesialmadrass eller dusjstol?

Medisiner

Ha med deg oppdatert medisinliste ved oppmøte. Ta kontakt med fastlegen din i forkant dersom du trenger å få tilsendt din oppdaterte medisinliste.

2. Under

Målet med vurderingen er å gi anbefalinger om ulike rehabiliteringstiltak.

Kartleggingen legger vekt på fysisk og kognitiv funksjon, psykisk helse, smerteproblematikk og hvordan eventuelt funksjonstap påvirker det daglige livet i hjem, arbeid og fritid.

Kartleggingen gjøres av et tverrfaglig team som kan bestå av lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped/spesialpedagog, psykolog og sosionom. Ved behov kan også andre faggrupper inngå. også andre faggrupper. 

Du får veiledning vedrørende medisinsk behandling (bl.a. av spastisitet og urinveier), treningsprinsipper, belastningsskader og energiøkonomisering i et livsløpsperspektiv. Ved vurdering av det kognitive, vil du kunne få tips om eventuelle behov for tilpasninger og kompenserende strategier på.

Det oppfordres til egentrening.

3. Etter

Etter vurderingen får du og din fastlege/henvisende instans tilsendt epikrise. I tillegg får du en tverrfaglig rapport der vi beskriver din situasjon, inkludert tiltak og mål. Denne rapporten kan etter ditt samtykke også sendes direkte til oppfølgende instanser som for eksempel NAV eller kommunale tjenester.

Dersom det er uavklarte eller nyoppståtte problemstillinger du trenger hjelp med å ta stilling til, kan du bli henvist til en ny vurdering.

Vi tar kontakt med aktuelle samarbeidspartnere der det er behov for oppfølging.

Kontakt

Rehabiliteringspoliklinikk
Oppmøte

Nevrologisk poliklinikk holder til i underetasjen i bygg 6 på sykehusområdet i Skien, nordsiden av Ulefossvegen. 

Henvendelse i ekspedisjonen i bygg 6.

Telefon
Rehabiliteringspoliklinikk: 35003306
Alle hverdager, mandag - fredag kl 08.30 - 15.30
Postadresse

Rehabiliteringspoliklinikk
Sykehuset Telemark
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon som for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.