Diagnose

Sterke langvarige smerter som ikke skyldes kreft

Smerte blir opplevd forskjellig av ulike personer. Felles for alle er at våre tanker, følelser og atferd blir påvirket når vi har vondt over lengre tid. Nyere forskning tyder på at langvarig smerte har sammenheng med endringer i nervesystemet og at medikamenter ofte kun i begrenset grad vil kunne påvirke disse endringene. Fokus er på tiltak som bedrer livsfunksjon. Det overordnede målet for all smertebehandling er å bidra til økt livskvalitet og bedret funksjon i hverdagen.
Vi tar utgangspunkt i en helhetlig forståelse som legger vekt på samspillet mellom medisinske, psykologiske og sosiale forhold.   

I vår poliklinikk arbeider psykologer, smertesykepleiere, leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykomotorisk fysioterapeut, jobbspesialist og sekretærer. Pasienter som kommer til smertepoliklinikken vil som regel møte flere av disse fagpersonene.  

Vi behandler både langvarig smerte, der plagene har vart i flere måneder eller år, og relativt nylig oppstått smerte der det er en risiko for at plagene kan bli langvarige. 

Pasienter med smerte knyttet til pågående kreftbehandling blir i hovedsak ivaretatt av behandlende avdeling/palliativt team.


Henvisning og vurdering

Pasienter med langvarige smertetilstander kan bli henviset til og vurderet tverrfaglig ved smertepoliklinikken. Det tverrfaglige teamet består av flere faggrupper som lege, fysioterapeut, sykepleier og psykolog. Fastlegen kan henvise deg til smertepoliklinikken etter at du først har vært igjennom aktuelle tiltak som er tilgjengelig i kommunehelsetjenesten. Fagpersonene ved smertepoliklinikken jobber sammen i team, og utredningsteamet blir vanligvis bestemt ved inntaksdrøfting.

Det er et mål at de fleste pasientene med sterke langvarige smerter som ikke skyldes kreft skal starte utredning senest seks måneder etter at henvisningen er mottatt.  Inntaksteamet, som består av lege, fysioterapeut og psykolog, vurderer om du trenger å få time tidligere enn seks måneder. I noen tilfeller vil det være aktuelt med en kartleggingssamtale med lege eller sykepleier for å avklare hva som er mest hensiktsmessig for deg.

Prioriteringsveileder - smertetilstander, fra Helsedirektoratet


PERSONALIA PASIENT

 • Navn og personnummer
 • Adresse
 • Mobiltelefonnummer

KONTAKTOPPLYSNINGER HENVISER

 • Fastlege, legesenter
 • Adresse, telefonnummer (gjerne direktenummer)

1. Henvisningsårsak     

 • Hva ønskes av oss, hvilken utredning 
 • Hvilken poliklinikk ved Avdeling for smerte og sammensatte lidelser henvises pasienten til?

2. Hvilken utredning/ behandling er foretatt, og hvilken effekt hadde den?
    

 • Tidligere diagnoser? Nåværende diagnostikk?
 • Er pasienten utredet av andre (fysioterapeut, psykolog, psykisk helsevern) skal epikrise vedlegges.
 • Nåværende behandlingstilbud?
 • Har pasienten krav på, og er det startet arbeid med individuell plan?

3. Beskrivelse av pasient, sykdomshistorie, tilstand og daglig funksjonsnivå.     

 • Vekt, høyde
 • Hvilke symptomer har pasienten, varighet og utløsende årsaker?
 • Benyttes medikamenter? Hvilke, og hvilken dose?
 • Bruk av rusmidler (alkohol, medisiner, narkotiske stoffer)?
 • Er det foretatt en vurdering av blodprøver, er prøvene innenfor referanseområdet?

4. Hvordan er pasientens arbeidsstatus?
    

 • Kort om utdanning og tidligere arbeidserfaring. 
 • Har pasienten jobb, i så fall hvilken jobb og hvor stor stillingsandel? 
 • Mottar pasienten inntektssikring via NAV pga helseplager, i så fall hvilken ytelse og prosentandel (sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon)? 
 • Hvordan er pasientens egen motivasjon i forhold til å komme seg tilbake i/ øke arbeidskapasitet?

5. Hvordan er pasientens hjemme-, familie-, sosiale-forhold?     

 • Barn, samboer/ ektefelle?
 • Hvem bor pasienten sammen med?
 • Har pasienten noen pågående belastninger som kan relateres til annet enn det aktuelle?

6. Dersom pasient er fremmedspråklig må det i tillegg opplyses:
    

 • Nasjonalitet
 • Språk
 • Kjønn
 • Behov for tolk

​Enhet for tverrfaglig smertebehandling ved Sykehuset Telemark utreder og starter behandling av pasienter med langvarige smerteproblemer som ikke kan håndteres tilfredsstillende i kommunehelsetjenesten eller i den øvrige spesialisthelsetjenesten.

Etter et begrenset antall konsultasjoner overføres pasientene tilbake til kommunehelsetjenesten.;

Enhet for tverrfaglig smertebehandling jobber tverrfaglig og har høyt fokus på pasientens aksept for sin tilstand og mestring i hverdagen, mer enn å tilstrebe smertefrihet. Enheten tar ikke over reseptforskrivingen eller behandlingen av pasienten, men kommer med råd og veiledning eller drøfter utfordringene sammen med fastlegen.

Foreskriving av vanedannende legemidler, dvs alt av opiater, gjøres i samarbeid med fastlegen slik at fastlegen selv

kan gjøre en siste vurdering på om dette er hensiktsmessig for pasienten og så skrive ut resepten til pasienten.

Ikke-medikamentelle smertereduserende og –mestrende tiltak som vurderes ved indikasjon ved poliklinikken er psykomotorisk fysioterapi (kun orienterende kartlegging), tens- og qutenzabehandling.

Hvilke pasienter kan henvises smertepoliklinikken?

Pasienter med:

 • ​langvarig smerte med varighet over 6 mnd som er:

  • Ferdig utredet og avklart hos andre spesialister

  • Multifaktorielle

  • Høyt medikamentforbruk uten klar indikasjon.

  • Behov for smertemestring

 • smertetilstander det kan være aktuelt å henvise før det er gått 6 mnd:

  • ​Akutte vanskelige smertelidelser med risiko for kronifisering (som CRPS)

  • Der det er behov for behandling kun smertepoliklinikken tilbyr (Qutenzabehandling ifm Herpes Zoster nevralgi mm)

 • behov for Helfosøknad for individuell refusjon av utgifter til opioider hos pasienter som bruker over 100 mg orale morfinekvivalenter per døgn

NB! Ad pkt. Høyt medikamentforbruk uten klar indikasjon:

Formålet med å motta disse er å motivere til reduksjon og helst seponering av opioider, der fastlegen ikke lykkes alene.

Der hvor pasienten fortsatt jakter en forklaring og konkret behandling/kurering av smertene/plagene, der lykkes vi sjeldent å motivere for nedtrapping/seponering av opioider – derfor er det viktig at det ikke gjenstår utredning/operasjoner.

Vi gjør selvfølgelig unntak i noen særtilfeller, spesielt på yngre pas​ienter, der vi mener det er viktig å komme på banen, f.eks. noen kvinner med endometriose som har risikabel opioidbruk, unge pasienter med utfordrende kroniske lidelser f.eks.osteochondrose.​

Hva bør henvisningen inneholde?

NB! Start alltid henvisningen med: Pasienten henvises fordi…

Henvisningen bør optimalt sett inneholde:

 • ​Henvisers og pasientens forventning til utredning/behandling. Tidligere behandling.

 • Pasientens opplevelse av egen situasjon og ønske om hjelp.

 • Beskrivelse av smertetilstanden: Karakter, lokalisasjon, varighet av smertetilstanden og fysisk funksjon/daglig fungering. Tidligere og pågående legemiddelbruk.

 • Komorbiditet: Somatisk og psykisk sykdom. Søvnforstyrrelser. Rusadferd.

 • Psykososial situasjon: Familie og arbeid/ytelser. Behov for tolk og hvilket språk.

Utredning

Du får enten et tilbud om oppfølging/ behandling ved smertepoliklinikken eller at vi  anbefaler en videre oppfølging i førstelinjetjenesten, eventuelt rehabilitering i spesialisthelsetjeneste. Behandlingstilbudet kan være individuell behandling og oppfølging med en eller flere faggrupper, eller mestringsbasert behandling i gruppe. I denne perioden vil det som ledd i behandlingen være et fokus på egenaktivitet, egentrening og egen mestring. 

Utredningen kan foregå over flere dager. Du blir ikke innlagt under utredningen.

Du blir spurt om å svare på elektronisk spørreskjema i forbindelse med utredningen. Dette finner du opplysninger om i timebrevet ditt. Dette er til hjelp for oss for å finne ut mest mulig om din tilstand. Det er ellers ingen forberedelser i forkant av undersøkelse, utredning eller oppstart av behandling, men vi ønsker at du tar med deg oppdatert medisinliste til første time. Hvis du har informasjon om eventuell behandling og medisiner du har prøvd tidligere, er det fint om du tar med det også. Fastlegen din kan hjelpe deg med dette.


Behandling

Behandling kan foregå både individuelt og i gruppe. Faggruppene benytter ulike behandlingsmetoder basert på oppdatert kunnskap og forskning innenfor langvarig smerte. Enkelte pasienter som får tilbud om oppfølging hos oss vil møte en av fagpersonene til noen få timer, mens andre vil ha behov for et tverrfaglig løp der flere faggrupper er involvert. 

Oppfølging

Etter oppfølgingen på smertepoliklinikken vil du primært bli fulgt opp av fastlegen din, eventuelt andre i det kommunale hjelpeapparatet. Dette bestemmes etter dine behov, og tilgang på behandlingstilbud i hjemkommunen. Enkelte pasienter har heller ikke behov for behandling, og kan følges videre av fastlege.

Kontakt

Bygg 56 i Skien, hovedinngang Enhet for tverrfaglig smertebehandling

Kontakt Enhet for tverrfaglig smertebehandling

Oppmøtested

Vi holder til i 2.etg. i hovedbygningen på sykehusområdet i Skien, benytt hovedinngang. Når du kommer ut fra heisen i 2.etg., gå til venstre. Ta så første korridor til venstre.  I enden av gangen er vår ubetjente venteplass.

Besøkstider

Bilde av hovedinngangen til sykehuset i Skien

Bygg 56 i Skien, hovedinngang

Ulefossveien 55, 3710 Skien

Transport

Nettbuss har avganger fra Landmannstorvet i Skien og fra jernbanestasjonen. 

Nettbuss ved lokal rute M3 stopper i Ulefossvegen, midt mellom somatisk og psykiatrisk side ved sykehuset i Skien.

Farte, Nor-Way Bussekspress og Vy har flere avganger som stopper ved sykehuset. For mer informasjon om rutegående tilbud, bruk reiseplanleggeren til:

Farte

Nor-Way

 Vy

 

Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

Se informasjon på www.helsenorge.no/pasientreiser om rettigheter og hvordan søke om dekning av reiseutgifter, eventuelt få rekvirert transport dersom du har krav på dette. 

Helseekspressen er Pasientreisers transporttilbud på strekningen fra Telemark gjennom Vestfold til Oslo, for de pasientene som har helsemessig behov for tilrettelagt transport, og som har rekvisisjon for reisen. 

Se rutetider på helsenorge.no 

Les mer om pasientreiser og Helseekspressen på om pasientreisetilbudet

 

 

Praktisk informasjon

I Skien er det kafé og kiosk i vestibylen, inngang via hovedresepsjonen.

Det er mulig å betale med Vipps.​

Åpningstid

​​Mandag – fredag kl. 08:00 – 19:00, alle hverdager

Lørdag og søndag:​ kl. 11:00 - 18:00

Helligdager/røde dager: kl. 09:00 - 16:00​

Åpningstid på helligdager i mai

1. mai  9:00-16:00

9. mai  9:00-16:00

17.mai 9:00-16:00

19.mai  9:00-16:00

20.05.24   9:00-16:00

Mandag - fredag: kl.08.00 - 14.00.
Lørdag, søndag og helligdager/røde dager: Stengt.​

Det er mulig å betale med Vipps.

 

​Kartutsnittet er hentet fra google maps og påført byggnummer. Se også kart på google maps.

Kart over sykehusområdet i Skien, sør for Ulefossvegen med byggnr og parkering inntegnet.


​Sykehuset Telemark oppfordrer alle besøkende om å lese skiltingen ved parkeringen nøye.

Det er Aimo Park som driver parkeringsordningen i Skien, i Porsgrunn er det Park nordic. 

​Priser i Skien​ og Porsgrunn

kr 9 per påbegynt halvtime.

kr 85 per døgn.

Ved behov for lengre opphold kan du kjøpe parkering for inntil 14 dager. Dette koster 340 kroner.Se mer informasjon 14 dagers parkering lenger ned på siden.

Du må betale parkeringsavgift på hverdager, mandag til fredag, hele døgnet. Det er gratis parkering i helgene, fra fredag kl. 24.00 til søndag kl. 24.00. Det er også gratis parkering på helligdager og offentlige høytidsdager.​

​Betalingsordning i Skien 

Kjøretøyets registreringsnummer blir registrert av et kamera ved all inn- og utkjøring til sykehusområdet i Skien. Det innebærer at du ikke trenger å registrere kjøretøyets registreringsnummer når du parkerer. 
​Det er gebyr for alle kjøretøy med registreringsskilt. Det betyr at det også er gebyr for parkering av motorsykler og mopeder.​
 

Inntil 14-dagers parkering

​I Skien kan du enten henvende deg i hovedresepsjonen og betale der.  Eller du kan benytte EasyPark-appen. Etter å ha startet en parkering i appen kan du velge takstprodukt 486810 i appen.​


Skilt som viser de ulike betalingsordningene
 
Betal til betalingsautomat ved avreise
Ved bruk av parkeringsautomaten må du registrere kjøretøyets​ registreringsnummer når du skal dra fra sykehuset.​ 
 
Betaling på nett ​

Betal via nettsiden, Online betaling, innen 48 timer.

 
Faktura
Hvis du ikke betaler til automat eller på nett innen 48 timer, vil du få faktura i posten for den tiden du har parkert, samt et fakturagebyr på 49 kroner.
 
Automatisk betaling  
Registrer deg og ditt kjøretøy for automatisk trekk​ for raskere og enklere parkering. Påløpt avgift trekkes automatisk på registrert betalingskort ved utkjøring.
 
Betaling via app
Benytt app fra Aimo Park eller EasyPark. Husk å aktivere kameraparkering i "appen".
Mer om Aimo Park
Se Aimo parks​ nettside​​ om parkeringsordningen ved Sykehuset Telemark i Skien.
 
​Ved denne løsningen vil ingen få parkeringsbøter på grunn av manglende betaling. 
 

​Betalingsordning i Porsgrunn 

​Du må registrere bilens registreringsnummer i betalingsautomaten når du parkerer. 

Ved bruk av kort betaler du kun for tiden du har stått parkert, dersom kortet settes inn i automaten igjen før du drar fra parkeringen. 

Når du blir bedt om det må du registrere bilens registreringsnummer i betalingsautomaten. ​

Det er også mulig å benytte en parkeringsapp på mobil. ​​​

​El-bil

Det er ladeplasser for el-bil på parkeringsplassen ved Tannklinikken i Skien. Ladestasjonene er eid og drevet av det eksterne firmaet Fortum.

​​MC og moped

MC og moped må benytte samme parkeringstilbud som for bil.

​Blodgivere

Det er gratis parkering for blodgivere på reserverte plasser. Du må registrere bilnummeret når du kommer til blodbanken for å få gratis parkering. 

​Forflytningshemmede

Forflytningshemmede parkerer gratis, med parkeringskort fra kommunen.

Det er kameraregistrering av bilens registreringsnummer i Skien. Eventuelle parkeringstillatelser for forflytningshemmede (HC-bevis) blir ikke registrert av kamera. Pasienter og besøkende må derfor vise fram HC-kort i hovedekspedisjonen, eller ved annet oppmøtested, for å få fritak for avgift.​

​Andre unntak fra avgift i Skien

Drosjer 

​Drosjene skal ikke betale avgift dersom levering og henting av passasjerer skjer i løpet av tjue minutter. Drosjene må betale avgift hvis de er innenfor kamerasonen i mer enn tjue minutter (karenstid).​

​​​Vareleveranse til hovedlager 

Dette skjer utenfor kamerasonen, og de slipper derfor avgift.

​Avfallshenting og gassleveranse

Disse slipper avgift hvis de kjører inn og ut av kamerasonen i løpet av tjue minutter.​

​På sykehusområdet i Skien er det flere parkeringsområder.

Se oversikt over områdene på www.sthf.no/praktisk-informasjon/parkeringsomrader-i-skien

​Tilgang til internett på sykehuset får du via trådløs tilkobling (wifi). Du må velge "SykehusGjest" som nettverk.

​Sykehusapoteket i Skien holder til i underetg. i bygg 54.

Det er egne parkeringsplasser på utsiden.

Se nettsiden til sykehusapotekene: www.sykehusapotekene.no/steder/skien

​Egenandeler kan betales i hovedekspedisjonen, eller du kan få med deg en giro.

På sykehuset, hos lege og i forbindelse med radiologisk undersøkelse, må du som pasient betale egenandel, opp til frikortgrensen. Med frikort slipper du å betale egenandel ved behandling i inneværende kalenderår.

Merk: Dersom du blir innlagt samme døgn som konsultasjonen og den radiologiske undersøkelsen, betaler du ikke egenandel(er).
Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel. Det gjelder blant annet ved:

 • undersøkelse og behandling i forbindelse med graviditet og fødsel
 • Undersøkelse og behandling av barn under 16 år
 • psykiatrisk behandling av barn og ungdom under 18 år
 • yrkesskade
 • allmennfarlige smittsomme sykdommer

Dersom du blir syk og ikke kan møte til time bes du om å ta kontakt senest dagen før avtalen. Hvis du ikke gjør dette blir du belastet med gebyr for denne timen, også dersom du er fritatt for egenandel.

​En del pasienter reagerer allergisk på blomster og parfyme. Vi ber om at du tar hensyn til dette. 

​Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. ​

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. 

Ved manglende oppmøte hvor du ikke har gitt beskjed i god tid i forveien blir du fakturert for et gebyr. 

Les mer om ege​nandeler, frikort og ev. gebyrer ved manglende oppmøte​Smittesituasjonen i samfunnet påvirker sykehusets drift og råd og retningslinjer til befolkningen.  

Retningslinjer og tiltak kan endres raskt i tråd med smittesituasjonen. 

Vi har derfor samlet de til enhver tid gjeldende råd, retningslinjer og tiltak på en egen side. 

​Se oversikt over tiltakene

​Fotografering og filming på sykehuset er tillatt, men alle må forholde seg til noen retningslinjer.                                    

Les mer på www.sthf.no/praktisk-informasjon/fotografering-og-filming-pa-sykehuset

Guidene kan hjelpe deg med å finne fram i Skien og Porsgrunn.

Sykehuset har inngått en avtale om guidetjeneste med Telemark Røde Kors.

Guidene holder til i vestibylen ved hovedekspedisjonen alle hverdager fra kl. 09.00 til kl. 14.00.

Du kan henvende deg til guidene for å få hjelp til å finne fram i sykehuset slik at du kommer dit du skal. 

Guidene kan ha mye å gjøre, og de vil derfor ikke alltid være på plass.

Pasienter som har behov for ledsagere, kan ikke benytte guidene som erstatning for disse.

Innleggelse kan være akutt eller planlagt.
Ved akutt sykdom eller ulykker, dvs øyeblikkelig hjelp - kan du selv eller andre ringe 113.
Planlagt innleggelse finner sted når du en tid etter en poliklinisk vurdering på grunnlag av en henvisning/søknad fra din fastlege, legges inn for behandlingen ved sykehuset.

Ved utskrivning fra sykehuset skal du ha en utskrivningssamtale med lege.  

Les mer om akutt innleggelse, planlagt innleggelse og utskriving på www.sthf.no/praktisk-informasjon/innleggelse-og-utskriving  

Dersom du ønsker utskrift av din pasientjournal må du sende et skjema for å be om utskrift.

Elektronisk forespørsel

Dette kan du gjøre elektronisk ved å logge inn på helsenorge.no - se https://helsenorge.no/pasientjournal

Send forespørsel som ordinær papirpost 

, fyll ut skjemaet "Forespørsel - kopi av egen journal".

Dersom du ønsker å registrere/endre nærmeste pårørende, fyll ut skjemaet "Registrering/endring av pårørende i egen journal".

Du finner lenke til nedlasting av skjemaene på:
www.sthf.no/rettigheter under overskriften innsyn i din pasientjournal

Ved besøk på Sykehuset Telemark kan du få utlevert skjemaene i hovedekspedisjonen.

Skjemaet fylles ut, underskrives og sendes til:

Sykehuset Telemark
Pasientdokumentasjon og arkiv
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

​Sykehuset Telemark er et røykfritt sykehus

Uteområdene har egne røykeplasser som er merket. Det er ikke tillatt  å røyke ved hovedinngangene.

Det er ikke røykerom for pasienter i den somatiske delen av sykehuset.
Ved enkelte sengeposter ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling er det egne røykerom for pasienter.

​​Dersom du skal legges inn på sykehus og du i løpet av siste 12 måneder har vært innlagt sykehus eller helseinstitusjon utenfor Norge, må det gjennomføres endel tester for å unngå smitte på sykehus.

Les mer om hva og hvorfor: testing-etter-opphold-pa-sykehus-eller-helseinstitusjon-utenfor-norge​

Ha med minst mulig verdisaker og penger under oppholdet på sykehuset (ringer, ørepynt, halssmykker, klokker, sedler mv).
Pasienter som ikke kan ivareta seg selv, vil få sine eiendeler oppbevart, og utlevert ved utskriving.
Hvilke eiendeler som skal oppbevares blir registrert i pasientsystemet, og oversikten signeres av to pleiere og pasienten selv, dersom pasienten er i stand til det.
Tilsvarende kvitteres det i pasientsystemet at eiendelene er utlevert ved utskriving, og utleveringsskjema signeres av pasient eller pårørende i pasientens sted.

Artikler