Foto: Google maps, Sykehuset Telemark i Skien

Utbygging somatikk i Skien

På basis av utviklingsplanen for Sykehuset Telemark ble en idéfase for utbygging av somatikk Skien gjennomført. Denne resulterte i en idefaserapport som ble vedtatt i STHFs styre februar 2018. Deretter startet konseptfasen.
November 2020 ble konseptrapporten godkjent av styret i Helse Sør-Øst, og budsjettrammen ble satt til 1 089 millioner kroner. 

NyheterFakta om sykehusutbyggingen


Kostnadsramme per november 2020:  1 089 millioner kr.

Kreftsenter

Areal:   3.400 m2 nybygg og ombygging
Kapasitet:   To strålebunkere dimensjoneres for å dekke 80% av behovet for stråling for befolkningen i Vestfold og Telemark. 21 infusjonsplasser for medikamentell kreftbehandling for befolkningen i Telemark.

Sengebygg

Areal:   9.000 m2 nybygg
Antall etasjer:  3 + kjeller
Antall senger: 101 døgnplasser 

Utvidelse av akuttsenter

Areal:   2.100 m2 nybygg og ombygging
Kapasitet: 35% økning av behandlingskapasiteten samt 15 døgnplasser i et eget påbygg.


Overordnet ansvar

Prosjektorganisering utbygging somatikk Skien

Prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF (byggherre) har ansvaret for utvikling og bygging av det nye sykehuset i samsvar med Utviklingsplan til Sykehuset Telemark HF.

Sykehusbygg HF er engasjert til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen, på vegne av Helse Sør-Øst RHF. Byggeprosjektet ledes av prosjektsjef Lasse Berg.  Les mer om prosjektet på nettsidene til Sykehusbygg.

Prosjektorganisasjonen i Sykehuset Telemark HF

Prosjektorganisasjonen i Sykehuset Telemark HF har ansvar for å bidra til driftseffektive løsninger og sikre involvering av brukere og ansatte i egen organisasjon. Denne prosjektorganisasjonen ledes av Utviklingsdirektør Annette Fure.

Arkitekter

Arkitekttjenester i Konseptfasen utføres av Arkitema.

Prosjektforløp og framdriftsplan

Styret i Helse Sør-Øst godkjente konseptrapporten 26. november 2020. 

Nå starter forberedelsene til forprosjektet.
Det blir tre parallelle delprosjekt fram mot ferdigstillelse: kreftsenter, sengebygg og akuttsenter.

Forprosjektet er planlagt startet januar 2022.
Byggestart planlagt til første kvartal 2023.

Akuttsenteret er planlagt ferdigstilt i andre kvartal 2024.
Kreftsenteret er planlagt ferdigstilt i fjerde kvartal 2024.
Nytt sengebygg er planlagt ferdigstilt i tredje kvartal 2026.


Illustrasjoner, plankart og foto


Kontakt oss

Prosjektorganisasjonen ved Sykehuset Telemark


E-post:  Utbygging@sthf.no
Postadresse: 
Sykehuset Telemark
Utbygging somatikk Skien
Postboks 2900 Kjørbekk
 3710 Skien

Mediehenvendelser

Kontakt kommunikasjonssjef Lars Kittilsen, e-post:lars.kittilsen@sthf.no