Foto: Google maps, Sykehuset Telemark i Skien

Utbygging somatikk i Skien

Sykehuset Telemark har behov for utbygging av det somatiske tilbudet i Skien

Sykehuset Telemark har bygninger oppført fra 1780 til 2005. Flere av disse tilfredsstiller ikke de krav og forventninger pasienter har til moderne omgivelser. Disse arealene må bygges om og tilpasses. Det er derfor gjennomført en idéfase for å utrede mulige alternativer for om- og utbygging.

Status

Per desember 2017 er idéfaserapporten presentert for sykehusets styre. Rapporten omfatter ett 0-alternativ og fem ulike alternativ for omfang og utbyggingstakt. Kommuner og samarbeidspartnere er invitert til å gi sine tilbakemeldinger. 
Rapporten med referansedokumenter er publisert på vår nettside for idéfasen, og alle interesserte kan laste ned dokumentene og gi tilbakemelding.

Ønsker du å gi oss tilbakemelding, eller har du spørsmål?
Kontakt oss på e-post: utbygging@sthf.no

Idéfase

Idéfasen for utvikling av Sykehuset Telemark er gjennomført for å avklare behovet og identifisere framtidsrettede og realistiske løsningsalternativer for somatisk virksomhet i Skien. Den bygger på Sykehusets strategi 2016 – 2019, med videreføring i Utviklingsplanen 2030 for Sykehuset Telemark. Idéfasen er avgrenset til gjelde sengeområde, poliklinikk- og dagområder, operasjonsområde og etablering av strålebehandling.

Konseptfase

I første del av konseptfasen skal ett bygningsmessig hovedalternativ velges og utdypes videre.

Forprosjektering

I denne fasen blir valgt alternativ konkretisert for å kunne beslutte investeringsrammen og mandat for utbyggingsprosjektet.