HELSENORGE
Foto: Google maps, Sykehuset Telemark i Skien

Utbygging somatikk i Skien

På basis av utviklingsplanen for Sykehuset Telemark ble en idéfase for utbygging av somatikk Skien gjennomført. Denne resulterte i en idefaserapport som ble vedtatt i STHFs styre februar 2018. Deretter startet konseptfasen.
November 2020 ble konseptrapporten godkjent av styret i Helse Sør-Øst, og budsjettrammen ble satt til 1 089 millioner kroner. 

Fakta om sykehusutbyggingen

Kostnadsramme per november 2020:  1 089 millioner kr.

Kreftsenter

Areal:   3.400 m2 nybygg og ombygging
Kapasitet:   To strålebunkere dimensjoneres for å dekke 80% av behovet for stråling for befolkningen i Vestfold og Telemark. 21 infusjonsplasser for medikamentell kreftbehandling for befolkningen i Telemark.

Sengebygg

Areal:   9.000 m2 nybygg
Antall etasjer:  3 + kjeller
Antall senger: 101 døgnplasser 

Utvidelse av akuttsenter

Areal:   2.100 m2 nybygg og ombygging
Kapasitet: 35% økning av behandlingskapasiteten samt 15 døgnplasser i et eget påbygg.


Overordnet ansvar

Sykehuset Telemark HF (byggherre) har ansvaret for Utbyggingsprosjektet (USS) i samsvar med vedtatt konseptrapport.

Arkitekter
Arkitekttjenester i konseptfasen ble utført av Arkitema Architects AS

Prosjektforløp og framdriftsplan

Styret i Helse Sør-Øst godkjente konseptrapporten 26. november 2020. 

Nå starter forberedelsene til forprosjektet.
Det blir tre parallelle delprosjekt fram mot ferdigstillelse: kreftsenter, sengebygg og akuttsenter.

Forprosjektet er planlagt startet januar 2022.
Byggestart planlagt til første kvartal 2023.

Akuttsenteret er planlagt ferdigstilt i andre kvartal 2024.
Kreftsenteret er planlagt ferdigstilt i fjerde kvartal 2024.
Nytt sengebygg er planlagt ferdigstilt i tredje kvartal 2026.


Dette skjer i 2021


For å unngå unødige forsinkelser og god framdrift når forprosjektet starter i 2022, må Sykehuset Telemark sikre at viktige forberedelser blir unnagjort i år.

Rutiner og verktøy skal på plass

HSØ-styret har overført eieransvaret for USS-prosjektet fra Helse Sør-Øst til Sykehuset Telemark. Det betyr at Sykehuset Telemark nå må utarbeide et eget forslag til organisering av forprosjektet. Her må rutiner og verktøy på plass. Det skal også lages forslag til organisering i forprosjektfasen.  Det må også foreligge en kommunikasjonsplan for denne fasen av   utbyggingen.

En annen utfordring i år blir å velge den mest kostnadsoptimale   kontraktstrategien. Når den foreligger, skal det utarbeides et konkurransegrunnlag, og sikres avtaler med de aktørene som trengs i forprosjektfasen. Disse punktene er viktige å ha i boks fordi de kan gi føringer for forprosjektfasen i 2022.

Kreftsenter

Også rundt kreftsenteret trengs forberedelser. Nå som en strålemaskin av Linac-typen er valgt, må man avklare hva det betyr for bygging av strålebunkeren. Det går både på romstørrelse og behov for å redusere usikkerhet rundt grunnforholdene. Derfor skal det i løpet av sommeren settes ned en prøvepel. Den må til for å avklare hvor dypt pelene må gå- og hvor mange peler som trengs for trygg fundamentering av strålebunkeren. Brukere skal gjennomgå løsningene for strålebunkeren med en 3D-modell for å sikre at løsningene der blir gode.

En følge av at det skal bygges i eksisterende lokaler, er at det må lages en plan som sikrer stabil sykehusdrift også i byggefasen. 

Sengebygg

Det nye sengebygget har en usikkerhet når det gjelder heiskapasitet. Derfor skal det gjøres flytsimuleringer for å se om de tre heisene som er planlagt vil være tilstrekkelig for å avvikle den store vare -og persontrafikken i denne bygningen.  Arealbruken i underetasjen ble ikke fastlagt i konseptfasen. Derfor skal det nå utarbeides en romløsning for underetasjen. Den kan få betydning for hvordan sykehusets øvrige arealer skal disponeres. 

Akuttsenter

Akuttsenteret er den del av prosjektet som har hatt kortest bearbeidingstid. Det er ikke vist hvordan store deler av de eksisterende lokalene skal benyttes. Derfor skal det utarbeides et totalt romprogram for eksisterende, ombygget og nytt areal. Det må også lages en plan som sikrer stabil drift for akuttsenteret i byggefasen.

Teknikk

Det er også behov for å avklare hva som skal leveres i prosjektet av IKT-løsninger. I tillegg må man finne ut hvilke analyser av alternative tekniske løsninger som ønskes gjennomført, før man leier inn de tekniske konsulentene til forprosjektet. 

Dokumenter

Konseptrapport

Skisseprosjektrapport


Illustrasjoner, plankart og foto

 

Kontakt oss

Prosjektorganisasjonen ved Sykehuset Telemark

E-post:  Utbygging@sthf.no
Postadresse: 
Sykehuset Telemark
Utbygging somatikk Skien
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

Mediehenvendelser

Kontakt kommunikasjonsavdelingen e-post: kommunikasjon@sthf.no​  

Nyheter