Foto: Google maps, Sykehuset Telemark i Skien

Utbygging somatikk i Skien

Sykehuset Telemark har behov for utbygging av det somatiske tilbudet i Skien

Sykehuset Telemark har bygninger oppført fra 1780 til 2005. Flere av disse tilfredsstiller ikke de krav og forventninger pasienter har til moderne omgivelser. Disse arealene må bygges om og tilpasses. Det er derfor gjennomført en idéfase for å utrede mulige alternativer for om- og utbygging.

Status

7.februar 2018 vedtok sykehusets styre å videreføre utbyggingsprosjektet i henhold til endelig idéfaserapport. Rapporten omfatter ett 0-alternativ og fire ulike alternativ for omfang og utbyggingstakt. 
Rapporten med referansedokumenter er tilgjengelig på vår nettside for idéfasen.

Har du spørsmål eller innspill til utbyggingsprosjektet?
Kontakt oss på e-post: utbygging@sthf.no

Idéfase

Idéfasen for utvikling av Sykehuset Telemark er gjennomført for å avklare behovet og identifisere framtidsrettede og realistiske løsningsalternativer for somatisk virksomhet i Skien. Den bygger på Sykehusets strategi 2016 – 2019, med videreføring i Utviklingsplanen 2030 for Sykehuset Telemark. Idéfasen er avgrenset til gjelde sengeområde, poliklinikk- og dagområder, operasjonsområde og etablering av strålebehandling.

Konseptfase

I første del av konseptfasen skal ett bygningsmessig hovedalternativ velges og utdypes videre.

Forprosjektering

I denne fasen blir valgt alternativ konkretisert for å kunne beslutte investeringsrammen og mandat for utbyggingsprosjektet.