Skisse over området for somatikk Skien med nye bygg markert

Utbygging somatikk i Skien

Prosjektet Utbygging somatikk Skien (USS) har vært gjennom idefase, konseptfase og er i ferd med å avslutte forprosjekt.

Konseptfaserapporten ble godkjent av styret i Helse Sør-Øst i november 2020, og forprosjektrapporten skal etter planen legges frem for vedtak til styret i Helse Sør Øst 2. kvartal 2023.

Budsjettrammen for prosjektet var fastlagt i 2020 til 1 089 mill. kroner.

Utbyggingen er delt opp i tre delprosjekter; kreftsenter, sengebygg og akuttsenter. I tillegg vil det komme mindre prosjekter som blant annet kulverter og nye transportveier. Planlagt ferdigstilling av byggearbeidene er medio 2026.

Byggeperioden vil berøre mange funksjoner på sykehuset, og det vil bli behov for midlertidige rokader for å sikre et godt og forsvarlig pasienttilbud og gode arbeidsforhold for de ansatte både før og under byggeperioden.


​Kreftsenter

Areal: Ca 4 500 m2

Det bygges to strålebunkere, infusjonspoliklinikk for medikamentell kreftbehandling og undersøkelses og behandlingsrom for pasienter med kreft og blodsykdommer. I tillegg bygges det støtterom og arbeidsplasser til de ansatte. 

Det arbeides med to alternative plasseringer av kreftsenteret. Enten vil dette etableres i eksisterende bygningsmasse, eller som en del av sengebygget. Denne alternativvurderingen vil bli ferdigstilt våren 2023.

​Sengebygg

Areal: Ca 9 000 m2 nybygg

Antall etasjer: 3 + kjeller

Antall senger: 101 døgnplasser 

Det nye bygget skal kobles på eksisterende bygg ved en overgang fra Bygg 58 – Vestfløy. De 3 sengeetasjene vil få lik utforming med 28 enerom og 2 tresengsrom. Alle sengerom får tilhørende bad. I hver etasje vil det være 5 rom som blir bygget som kontaktsmitteisolat. Disse rommene er større og er derfor også planlagt for pasienter med pleieutfordringer som krever større plass.  Inngang/ankomst er plassert midt i sengeområdet hvor både en ekspedisjon og pasientenes spiseområde er lokalisert. Prosjektet tilstreber at det skal bygges sengeområder hvor det er god oversikt både for ansatte og pasienter. 

​Akuttsenter

Areal: Nybygg og ombygging

Nybygg akuttsenter: ca. 700 m2

Ambulansehall ca. 240 m2

Ombygg eksisterende: ca. 200 m2

​Kapasitet: 35% økning av behandlingskapasiteten samt 15 døgnplasser (AK-24).

 • ​Akuttrom og undersøkelse-/behandlingsrom: 11 pasientrom
 • Triage areal: 7 pasientplasser (5+2)
 • AK-24: 15 pasientplasser
 • Akutt poliklinikk (skadepoliklinikk): 4 pasientrom
 • Utvidelse av antall arbeidsstasjoner/arbeidsrom

Overordnet ansvar

Sykehuset Telemark HF (byggherre) har ansvaret for USS i samsvar med vedtatt konseptrapport.

​Prosjektledelse

Sykehuset Telemark HF har inngått avtale med Sykehusbygg om prosjektledelse. Prosjektleder fra Sykehusbygg er Renate Hansen. 

​Utbygging Somatikk Skien (USS) - Sykehusbygg

​Arkitekter

Arkitekttjenester i konsept- og forprosjektfasen blir utført av Arkitema Architects AS.

​Tekniske konsulenter

Konsulenttjenester i forprosjektfasen er i hovedsak utført av Multiconsult AS.

Styret i Helse Sør-Øst godkjente konseptrapporten 26. november 2020. Det er planlagt å legge frem forprosjektrapporten for godkjenning i styret i Helse Sør-Øst medio 2023.

​Skissen under viser de prosjektfasene med beslutningspunktene (Bn):

 • Utviklingsplan - B1: Mandat for oppstart av tidligfase
 • Prosjektinnramming - B2: Godkjenning av mandat for konseptfasen
 • Konseptfase og kvalitetssikring av konsept - B3: Valg av konsept
 • Forprosjektfase - B4: Investeringsbeslutning

Skisse over de ulike prosjektfasen​Kreftsenter

I kreftsenteret skal vi samle flere funksjoner og behandlinger knyttet til kreftbehandlingen. Både stråleterapi, medikamentell behandling, Pusterom og poliklinikk for pasienter med kreft- og blodsykdommer. 

Stråleterapi skal bygges i et eget bygg med to strålebunkere, omkledningsrom, samtalerom, hudbehandling og arealer for støttefunksjoner. Bygget vil kreve omfattende grunnarbeider på grunn av vekten på bunkerne. Målet er å dekke 80% av behovet for stråling for befolkningen i Vestfold og Telemark. 

Sengebygg

Det planlegges et nytt bygg med 101 senger fordelt på 3 like etasjer. Her blir det 28 enerom hvorav 5 kontaktsmitteisolat/HC-rom og 2 tresengsrom i hver etasje. I underetasjen blir det nye garderober for ansatte i Skien samt sengevask, lager og flere tekniske rom. Bygget planlegges med 3 heiser hvorav den ene er forbeholdt logistikk trafikk. Den endelige plasseringen av bygget er fortsatt under utredning, men vil bli i området vest for dagens bygg 58 (Vestfløy).

Akuttsenter

 • ​En avklaringspost med plass til minst 15 pasienter – avlastning for totalbehov senger på sykehus og optimal pasientbehandlingstid
 • Avklaringsenheten er tilpasset et fleksibelt behov (antall pas, type pasienter, kontaktsmitteisolat og pandemisituasjon) 
 • Samlet akuttpoliklinikk med hensyn til effektiv drift
 • Fremtidsrettet akuttrom med adkomst direkte fra ambulanseinngang
 • Takhengt røntgen i ett akuttrom
 • Egne arealer for CT i akuttmottak
 • Forbedret triageareal
 • Forbedret arbeidsforhold for ambulansetjenesten med ambulansehall med tilhørende fasiliteter
 • Forbedret medisinrom, skyllerom, kontaktsmitterom og arbeidsrom i eksisterende akuttmottak​


Konseptrapport

Vedlegg til konseptrapporten:Skisseprosjektrapport

Bildene under er fra konseptfasen og representerer ikke de endringene som har blitt gjennomført i forprosjektet. Bilder oppdateres når nye foreligger.​​

Klikk på første bildet for henholdsvis kreftsenter, sengebygg og akuttsenter. Du får en visning hvor du kan bla i bildene ved hjelp av piltaster. (Avslutt visningen med X oppe i høyre hjørne.)

​​​

​​

​​
Prosjektorganisasjonen ved Sykehuset Telemark

E-post:  Utbygging@sthf.no
Postadresse: 
Sykehuset Telemark
Utbygging somatikk Skien
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

Mediehenvendelser

Kontakt kommunikasjonsavdelingen e-post: kommunikasjon@sthf.no​  

 

  Sist oppdatert 27.02.2023