Rettigheter

Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

​Egenandel og frikort

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.​​

Les mer om egenandel og frikort

Barn som pårørende

Når en i familien er alvorlig syk, rusavhengig eller skadet påvirkes hele familien. Barn er spesielt sårbare og kan ha mange spørsmål og bekymringer knyttet til dette. Mange barn føler seg redde og alene.

Les mer om barn som pårørende

Rett til vurdering og rett til nødvendig helsehjelp

Sykehuset skal vurdere henvisningen din innen 10 virkedager. Ved mistanke om alvorlig sykdom, skal vurderingen skje raskere.
Du skal få skriftlig tilbakemelding om utfallet av vurderingen og hvilke rettigheter du får som pasient.

Les mer om rett til vurdering og nødvendig helsehjelp

Avbestilling av time eller om du ikke møter

Hvis du avbestiller timen eller ikke møter til oppsatt tid, kan det være at sykehuset ikke kan gi deg ny time innen fristen. Selv om fristen overskrides, vil du i slike tilfeller ikke ha rett til å få et alternativt tilbud fra HELFO. Sykehuset har heller ikke plikt til å kontakte HELFO.

Ved gjentatt avbestilling/manglende oppmøte fra deg, vil det bli gjort en faglig vurdering av om du kan strykes fra ventelisten.

Fristbrudd

Når du har fått en frist for helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har du rett til å få et annet behandlingstilbud.​

Les mer om fristbrudd

Fritt behandlingsvalg - velg behandlingssted

Du har rett til å velge behandlingssted i hele Norge når du har fått en henvisning. Som pasient i spesialisthelsetjenesten kan du sammenligne ventetider og se hvilke behandlingssteder du kan velge.

Les mer om fritt behandlingsvalg​

Rett til kontaktlege/-psykolog

Hvis du har en alvorlig sykdom som skal behandles eller følges opp over en viss tid, kan du ha rett til å få tildelt en kontaktlege/-psykolog i spesialisthelsetjenesten.

Les mer om kontaktlegeordningen på helsenorge.no

Kontrollkommisjon - psykisk helsevern

Kontrollkommisjonen er oppnevnt av Helse- og Omsorgsdepartementet ved Fylkesmannen for å være kontrollinstans overfor psykiatriske institusjoner. Kommisjonen skal sikre den enkelte pasients rettsikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet.

Les mer om kontrollkommisjonen

Rett til tolk

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

Les mer om rett til tolk

Klage og erstatning​

Innsyn i din pasientjournal

Kopi av pasientjournal

Dersom du ønsker en kopi av din pasientjournal, fyll ut skjemaet:

Forespørsel - kopi av egen pasientjournal (pdf)

Registrere/endre nærmeste pårørende

Ønsker du å registrere eller endre opplysninger om nærmeste pårørende, fyll ut skjemaet:

Registrering/endring av pårørende i egen pasientjournal (pdf)

Sperre innsyn i egen pasientjournal

Ønsker du å sperre for innsyn i din journal, helt eller delvis, må du fylle ut skjemaet: 

Samtykkeerklæring ved sperring av journalopplysninger

Ved besøk på Sykehuset Telemark kan du få utlevert  skjema i hovedekspedisjonen.

Skjemaet fylles ut, underskrives  og sendes til:

Sykehuset Telemark
Dokumentasjonssenteret
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

Pasienter og personvern​

Et sykehus registrerer, behandler og lagrer en betydelig mengde personopplysninger, både for å gi helsehjelp og for å forske. Pasienten har rettigheter i forhold til personvernet, og sykehuset har forpliktelser i oppfyllelsen av dem.​
Les mer om pasienter og personvern​​

Taushetsplikt og innsynsrett - barn og ungdom

Det gjelder spesielle lover og regler når pasienten er under 18 år.

Les mer

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.