Arbeidsmedisinsk utredning

Arbeidsmedisin - avdeling

Arbeidsmedisinsk utredning går i hovedsak ut på å vurdere om det foreligger en arbeidsrelatert sykdom. Med arbeidsrelatert sykdom menes sykdom som oppstår som følge av påvirkninger i arbeid eller som har blitt forverret av slik påvirkning. 

Innledning

De vanligste sykdommer/tilstander som utredes ved avdelingen er:

 1. Ulike lungesykdommer som kan skyldes eksponering i yrkeslivet
 2. Yrkesbetinget kreft - se mer informasjon under avsnittet "Relaterte artikler"
 3. Løsemiddelskade
 4. Arbeidsrelaterte hudplager
 5. Vibrasjonsskade (hånd-arm-vibrasjonssyndrom)
 6. Andre sykdommer med mistenkt arbeidsrelasjon

Henvisning og vurdering

Vi utreder pasienter etter henvisning fra fastleger, bedriftsleger og sykehusleger. I tillegg mottar vi anmodninger om spesialisterklæring fra NAV og evt. forsikringsselskap.

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

For å kunne prioritere pasientene riktig bør henvisningen inneholde:

 • Arbeidshistorie
  En kort oversikt over aktuelle arbeidsforhold. Spesielt viktig er nåværende eksponeringer og varighet av disse. Er pasienten fremdeles eksponert for mulige helseskadelige stoffer?
 • Symptomer og symptomutvikling
  Hvilke mistenkte arbeidsrelaterte symptomer har pasienten? Det er viktig å beskrive når symptomene debuterte og hvordan de har utviklet seg.
 • Tidligere sykdommer
  Hvilke undersøkelser er gjort av pasienten
  Epikriser fra relevante undersøkelser legges ved henvisningen.
  Ved lunge og hudproblematikk er det nødvendig at pasienten først undersøkes av lunge- eller hudlege for en diagnostisk avklaring. For pasienter som er under eksponering ber vi om at pasienten henvises parallelt til lunge-/hudlege og avdeling for arbeidsmedisin. Epikrise ettersendes når den foreligger.
 • Evt. tolkebehov må beskrives i henvisningen.

Ved spørsmål om henvisninger til Avdeling for arbeidsmedisin, ta kontakt med kontorpersonalet på telefon 35 00 31 17, eller overlege Wenche Røysted på telefon 35 00 31 31.

Oppdaterte opplysninger om ventetiden for utredning ved avdelingen finner du på www.helsenorge.no/velg-behandlingssted.

Informasjon om arbeidsmiljø og arbeidsrelaterte sykdommer finner du i de arbeidsmedisinske veiledningene på NEL.

1. Før

Dersom du tror at du har en arbeidsrelatert sykdom, kan du ta kontakt med fastlegen din (eller en annen lege) som så sammen med deg vil vurdere om det er riktig å sende en henvisning til Arbeidsmedisinsk / Yrkesmedisinsk avdeling. Hvis vi på avdelingen ut fra henvisningen mener at vi kan hjelpe deg med dine spørsmål, vil du bli innkalt til undersøkelse. Det er viktig at det i henvendelsen fra fastlegen kommer klart frem hva problemstillingen er.

Det er til stor hjelp for oss at du før konsultasjonen tenker nøye igjennom og gjerne skriver ned litt om din yrkeskarriere og eventuelle arbeidsmiljøpåvirkninger. Sammen med innkallingen får du eventuelt et skjema der vi ber deg oppgi tidligere og nåværende arbeidsforhold. Der det er aktuelt ber vi om at du tar med datablader og annen tilgjengelig informasjon om påvirkninger du har vært utsatt for.


Foretrekker du å fylle ut skjemaet på pc finner du en elektronisk versjon av spørreskjema her. Du må i så fall skrive det ut og ta det med til konsultasjonen, da vi pr i dag ikke har anledning til å motta pasientopplysninger på e-post.

Undersøkelsene krever ingen forberedelser og du skal ta medisiner som vanlig. Du bør imidlertid ikke røyke en time før undersøkelsene gjøres.

2. Under

Utredningen skjer i form av en konsultasjon hos en lege ved avdelingen, og i noen tilfeller kan også yrkeshygieniker og/eller sykepleier være med.  Du vil bli intervjuet om ditt arbeid og påvirkninger i arbeid gjennom din yrkeskarriere og om aktuelle helseplager. For noen kan det være aktuelt med klinisk undersøkelse, blodprøver, lungefunksjonsundersøkelse. Dersom diagnosen ikke er klar, kan det også være aktuelt med videre undersøkelser på kliniske spesialavdelinger.

Dette er en tidkrevende oppgave og en konsultasjon kan vare i 1-3 timer.

3. Etter

Etter konsultasjonen får du et skjema som vi håper du vil fylle ut. Vi ønsker å vite om du er tilfreds med kontakten med arbeidsmedisin. Svarene brukes i forbedringsarbeidet her ved avdelingen. Vi håper at du tar deg tid til å fylle ut skjemaet.

Etter konsultasjonen gjør legen en vurdering i saken, blant annet av om det er sannsynlig at eksponeringen kan gi sykdommen, og om eksponeringen har vært tilstrekkelig. For å kunne vurdere dette er det ofte nødvendig med søk i litteraturen og innhenting av opplysninger. En endelig vurdering vil bli gjort når svar på alle undersøkelser foreligger.

Etter utredningen skal du få beskjed om konklusjonen. Dersom vi konkluderer med at du har en arbeidsrelatert sykdom, vil du få informasjon og råd om hva du bør gjøre med tanke på  fremtidig arbeid (anbefalinger om tilrettelegging, omskolering eller annet)  og om  eventuelle trygde- og forsikringsmessige rettigheter

Når utredningen er avsluttet, sendes vurderingen til henvisende lege. Spesialisterklæringer sendes til NAV Sentralt Yrkessykdomskontor. Dersom det ikke er fastlege som har henvist til oss, vil vi som hovedregel også sende kopi av vurderingen til fastlegen. Det sendes samtidig også et brev til deg om at saken nå er ferdig. Du oppfordres til å henvende deg til den som henviste deg for gjennomgang av vurderingen.

Vær oppmerksom

En langvarig konsultasjon hos oss kan være litt slitsomt, men ellers er det ingen risiko for komplikasjoner i forbindelse med undersøkelsen.

Kontakt

Arbeidsmedisin - avdeling
Oppmøte
Avdeling for arbeidsmedisin holder til i 2.etg. i bygg 6 i Skien.
Telefon
Sentralbord: 35003500
E-post
Postadresse

Avdeling for arbeidsmedisin
Sykehuset Telemark
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

Skien arbeidsmedisin
Besøksadresse
Sykehuset Telemark, Ulefossvegen 56, bygg 6(Google maps)
3710 Skien

Pasientreiser og Helseekspressen

Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

Ring 915 05 515 for å bestille pasientreise eller få informasjon og veiledning.

Kontaktinformasjon til Pasientreisekontoret for Telemark og Vestfold på www.sthf.no/pasientreisekontoret

I Telemark er det tre Helseekspresser som trafikkerer strekningene Skien - Oslo og Kragerø - Oslo.

Se Helseekspressens rutetider på www.helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser/planlegg-pasientreisen-din/helseekspressen

Les mer om pasientreiser og Helseekspressen på www.sthf.no/praktisk-informasjon/pasientreiser

Praktisk informasjon

- Kafé og kiosk i Skien - åpningstider

I Skien er det kafé og kiosk i vestibylen, inngang via hovedekspedisjonen.

Åpningstid

Mandag - fredag, alle hverdager: kl. 09.00 - 19.00
Helg:  kl. 10.00 - 19.00

- Kantine i bygg 54 i Skien - åpningstider

Her serveres varme og kalde retter. Kantinen har youghurtbar og rikholdig salatbar.

Åpningstid

Mandag - fredag, alle hverdager: kl. 08.00 -14.30

- Parkering i Skien og Porsgrunn

Sykehuset Telemark skal innføre ny parkeringsordning i Skien og Porsgrunn i begynnelsen av desember.
Det er derfor gratis parkering for pasienter og pårørende på disse stedene i november.

- Parkeringsområdet i Skien

​På sykehusområdet i Skien er det flere parkeringsområder.

Se oversikt over områdene på www.sthf.no/praktisk-informasjon/parkeringsomrader-i-skien

- Tilgang til internett - wifi

​Tilgang til internett på sykehuset får du via trådløs tilkobling (wifi). Du må velge "SykehusGjest" som nettverk.

Betaling av egenandel

​Egenandeler kan betales i hovedekspedisjonen, eller du kan få med deg en giro.

På sykehuset, hos lege og i forbindelse med radiologisk undersøkelse, må du som pasient betale egenandel, opp til frikortgrensen. Med frikort slipper du å betale egenandel ved behandling i inneværende kalenderår.

Merk: Dersom du blir innlagt samme døgn som konsultasjonen og den radiologiske undersøkelsen, betaler du ikke egenandel(er).
Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel. Det gjelder blant annet ved:

 • undersøkelse og behandling i forbindelse med graviditet og fødsel
 • Undersøkelse og behandling av barn under 16 år
 • psykiatrisk behandling av barn og ungdom under 18 år
 • yrkesskade
 • allmennfarlige smittsomme sykdommer

Dersom du blir syk og ikke kan møte til time bes du om å ta kontakt senest dagen før avtalen. Hvis du ikke gjør dette blir du belastet med gebyr for denne timen, også dersom du er fritatt for egenandel.

Blomster og parfyme

​En del pasienter reagerer allergisk på blomster og parfyme. Vi ber om at du tar hensyn til dette. 

Fotografering og filming

​Fotografering og filming på sykehuset er tillatt, men alle må forholde seg til noen retningslinjer.                                    

Les mer på www.sthf.no/praktisk-informasjon/fotografering-og-filming-pa-sykehuset

Røyking

​Sykehuset Telemark er et røykfritt sykehus

Uteområdene har egne røykeplasser som er merket. Det er ikke tillatt  å røyke ved hovedinngangene.

Det er ikke røykerom for pasienter i den somatiske delen av sykehuset.
Ved enkelte sengeposter ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling er det egne røykerom for pasienter.

Sykehusapoteket i Skien

​Sykehusapoteket i Skien holder til i underetg. i bygg 54.

Det er egne parkeringsplasser på utsiden.

Se nettsiden til sykehusapotekene: www.sykehusapotekene.no/steder/skien-sykehusapoteket

Sykehusprest

​Dersom du skulle trenge en samtalepartner mens du er innlagt på sykehuset, kan sykehuspresten, som har taushetsplikt, være en mulighet.

Les mer om sykehusprest på www.sthf.no/praktisk-informasjon/sykehusprest

Relaterte artikler

 • Arbeidsrelatert kreft

  Kreft kan være arbeidsrelatert Enkelte kreftformer kan være arbeidsrelatert. I slike tilfeller kan man ha rett på erstatning fra både NAV og yrkesskade-forsikringen.

 • Arbeidsrelatert lungekreft

  Lungekreft kan være arbeidsrelatert. I slike tilfeller kan man ha rett på erstatning fra både NAV og yrkesskadeforsikringen.

 • Arbeidsrelatert mesotheliom (kreft i brysthinne/bukhinne)

  Mesotheliom er ofte arbeidsrelatert. Arbeidsrelatert kreft gir rett til erstatning fra NAV og yrkesskadeforsikringen.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon som for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.