Om oss

​Om Sykehuset Telemark


Sykehuset Telemark er et områdesykehus for Telemark fylke. Sykehuset dekker et befolkningsgrunnlag på rundt 170 000 innbyggere. I 2017 har sykehuset om lag 3000 årsverk.

Sykehuset er et allsidig akuttsykehus og tilbyr diagnostikk og behandling innenfor de fleste spesialistområder.

Sykehuset har delregionfunksjon innen fire fagområder. Dette er plastikkirurgi, medisinsk genetikk, fertilitetsbehandling og arbeidsmedisin.

Sykehuset Telemark har drift i Skien, Porsgrunn, Notodden, Tinn, Kragerø og Sauherad.

Hovedadministrasjonen ligger i Skien.

Sykehuset Telemark eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Mål og strategier


Sykehuset Telemark skal skape gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Strategien for 2016-2019 ble vedtatt av styret ved Sykehuset Telemark i desember 2015. Målene i strategien skal være førende for sykehusets arbeid og prioriteringer. Strategien bygger på pasientens helsetjeneste.

Sykehuset Telemark har tre medisinske satsingsområder i perioden 2016-2019. Det er kreft, rus og avhengighet, og akuttkjeden.

Hvordan skal vi møte de langsiktige utfordringene?

Befolkningen blir eldre, bosettingsmønsteret endres og sykdomsbildet forandres. Den teknologiske utviklingen gjør at vi kan behandle mer og flere. Noen sykdommer vokser i omfang, andre blir mindre truende. Hvordan skal vi løse framtidas behov for spesialisthelsetjenester for å sikre god pasientbehandling i vår region? Utviklingsplan 2030 skisserer noen av utfordringene vi står overfor de neste årene.

Utviklingsplan 2030 for Sykehuset Telemark (pdf)

Kortversjon(pdf)

Grønt sykehus

Miljøledelse og miljøsertifikat

Ved sykehuset Telemark er det innført miljøledelse for å bidra til å minimere vår negativ påvirkning på miljøet rundt oss. Sykehusene forbruker mye energi, gjør store innkjøp, forbruker mye materiell og  kjemikalier, og produserer mye avfall. Vi skal ta samfunnsansvar og bidra til å ta vare på miljøet.

​Sykehuset Telemark HF er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001, som er en internasjonal standard for oppbygging av miljøstyringssystemer som stiller krav til miljøarbeidet og til kontinuerlig forbedring.
Sykehuset Telemark er del av det nasjonale miljø- og klimaprosjektet ”Grønt sykehus – miljøstyring i spesialisthelsetjenesten”. Alle helseforetakene i Norge skal miljøsertifiseres og skal slik bidra til å oppfylle de nasjonale miljø- og klimamålene. ​

Miljøpolitikk

Ledelsen ved Sykehuset Telemark har vedtatt en miljøpolitikk for sykehusets miljøsatsing, og vil årlig vedta miljømål som hele organisasjonen skal involveres i å oppnå.

Kjerneoppgaver for sykehuset Telemark er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, undervisning av helsepersonell og forskning. I oppfølgingen av disse kjerneoppgavene skal vi drive aktivt miljøarbeid, hvor vi på en ressurseffektiv og systematisk måte bidrar til å begrense negativ påvirkning på miljøet.

Sykehuset Telemarks miljøpolitikk omfatter hele organisasjonen.

Vi forplikter oss til å:

  • Overholde myndighetskrav og andre krav på miljøområdet
  • Bidra til redusert utslipp av CO2 og andre klimagasser
  • Øke organisasjonens miljøbevissthet

Dette innebærer kontinuerlig forbedringsarbeid innen vesentlige miljøområder. Våre tiltak vil omfatte miljøområder som innkjøp (utstyr, forbruksvarer), bruk av kjemikalier, energiforbruk, transport og avfall.

Sykehusets ledelse

Administrerende direktør er Tom Helge Rønning (konst.).

Les mer om sykehusets ledelse og kontaktinformasjon

Organisering

Se våre organisasjonskart:

Sykehuset Telemark - oversikt over stab og klinikker (pdf)
Administrasjon (pdf)
Service og systemledelse (pdf)
Fag og forskning (pdf) 
Kirurgisk klinikk (pdf)
Medisinsk klinikk (pdf)
Barne- og ungomsklinikken (pdf)
Akutt og beredskapsklinikken (pdf)
Medisinsk serviceklinikk (pdf)
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling (pdf)

Sykehusets styre

Styret  ved Sykehuset Telemark består av styreleder, nestleder, tre eieroppnevnte styremedlemmer og tre representanter valgt av og blant de ansatte.  

Les mer om styret, styremøter og styredokumenter.

Årsberetning

  
Årsberetning til styret, 2014

Årsberetning til styret, 2013

Tillitsvalgte

Her finner du en oversikt over foretakstillitsvalgte ved Sykehuset Telemark. 

Akademikerne

Tor Severinsen
tlf. 35 00 35 50 / 926 68 334
tor.severinsen@sthf.no

Delta

Anett Weber
tlf. 35 00 48 68 / 91302190 
vigweb@sthf.no

Fagforbundet

Thor Helge Gundersen
Tlf. 35 00 31 93 / 916 26 604
thor.helge.gundersen@sthf.no

NSF - Norsk sykepleierforbund

Ann Iserid Vik-Johansen
Tlf. 35 00 3390
ann.iserid.vik-johansen@sthf.no

FO - Fellesorganisasjonen

Erik Andreas Eriksen
Tlf. 411 63 862
erieri@sthf.no

Utdanningsforbundet

Nils Øvrum

tlf. 35 50 46 27
nils.christian.oevrum@sthf.no

Radiografforbundet

Stian Opsahl
tlf. 35 00 48 68

opss@sthf.no

Ergoterapeutforbundet

Marit Ewen
tlf. 35 00 35 00 call. 5956
mmar@sthf.no

NITO - Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon

Ragnhild Marie Brataker
tlf. 35 00 32 25
ragnhild.marie.brataker@sthf.no

Fysioterapeutforbundet

Peter Johan Sundberg
tlf. 35 00 34 94
peter.johan.sundberg@sthf.no

Jordmorforeningen

Tina Haugen
tlf. 35 00 41 60
tina.haugen@sthf.no

Etikk

Helseforetakene i Helse Sør-Øst er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne yte gode helsetjenester. Etisk kvalitet på tjenesteyting og forvaltning er en forutsetning for denne tilliten.

Les mer om etikk