Om oss

Sykehuset er et allsidig akuttsykehus og tilbyr diagnostikk og behandling innenfor de fleste spesialistområder.

​Om Sykehuset Telemark

Sykehuset Telemark dekker et befolkningsgrunnlag på rundt 170 000 innbyggere.
I 2020 har sykehuset om lag 3000 årsverk. Hovedadministrasjonen ligger i Skien. 
Sykehuset har delregionfunksjon innen fire fagområder. Dette er plastikkirurgi, medisinsk genetikk, fertilitetsbehandling og arbeidsmedisin.
Sykehuset Telemark har drift i Skien, Porsgrunn, Notodden, Rjukan, Kragerø og Nordagutu, og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Utviklingsplan, føringer, mål og strategier

Sykehuset Telemark skal skape gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.
Sykehuset Telemark får årlig føringer fra Helse Sør-Øst for sykehusets virksomhet, i form av et oppdrag- og bestillerdokument (OBD). Overlevering av oppdrag- og bestillerdokumentet blir gjort i foretaksmøter.

Hvordan skal vi møte de langsiktige utfordringene?

Befolkningen blir eldre, bosettingsmønsteret endres og sykdomsbildet forandres. Den teknologiske utviklingen gjør at vi kan behandle mer og flere. Noen sykdommer vokser i omfang, andre blir mindre truende. Hvordan skal vi løse framtidas behov for spesialisthelsetjenester for å sikre god pasientbehandling i vår region? Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark skisserer noen av utfordringene vi står overfor de neste årene. 

Ambulanseplan 2035 tar for seg muligheter og utfordringer innenfor områdene aktivitet, ressursutnyttelse og beredskap, kvalitet, opplæring og kompetanse, finansiering, samhandling, organisering og IKT-løsninger.

Strategi 2020 – 2022

Strategien for 2020 - 2022 ble vedtatt av styret ved Sykehuset Telemark 23.oktober 2019. Målene i strategien skal være førende for sykehusets arbeid og prioriteringer. Strategien bygger på pasientens helsetjeneste.
Sykehuset Telemark viderefører de tre medisinske satsingsområdene kreft, rus og avhengighet samt akuttkjeden. For perioden 2020 – 2022 er et fjerde satsningsområde for barn og unges helse lagt til.

Grønt sykehus

 

Logo for grønt sykehus  

Miljøledelse og miljøsertifikat

Ved Sykehuset Telemark er det innført miljøledelse for å bidra til minst mulig negativ påvirkning på miljøet. Sykehusene forbruker mye energi, gjør store innkjøp, forbruker mye materiell og  kjemikalier, og produserer mye avfall. Vi skal ta samfunnsansvar og bidra til å ta vare på miljøet.

​Sykehuset Telemark er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001, en internasjonal standard for oppbygging av miljøstyringssystemer som stiller krav til miljøarbeidet og til kontinuerlig forbedring. 
Vi er en del av det nasjonale miljø- og klimaprosjektet ”Grønt sykehus – miljøstyring i spesialisthelsetjenesten”. Alle helseforetakene i Norge er miljøsertifisert og skal slik bidra til å oppfylle de nasjonale miljø- og klimamålene. ​

Miljømål og miljøaspekter

Sykehuset vedtar årlig felles miljømål på områder der vi kan bidra til en forbedring. Alle enheter bidrar med tiltak til at målene nås.


Miljøpolitikk

Ledelsen ved Sykehuset Telemark har vedtatt en miljøpolitikk for sykehusets miljøsatsing, og vil årlig vedta miljømål som hele organisasjonen skal involveres i.

Kjerneoppgavene for sykehuset er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende,
undervisning av helsepersonell og forskning.

I oppfølgingen av kjerneoppgavene skal vi drive aktivt miljøarbeid, hvor vi på en ressurseffektiv og systematisk måte bidrar til beskyttelse av miljøet. Sykehusets miljøpolitikk omfatter hele organisasjonen. 
 
Ledelsen ved sykehuset skal samarbeide med interne og eksterne interessepartnere om behov, og forplikter seg til å:

  • overholde myndighetskrav og andre krav på miljøområdet
  • bidra til redusert utslipp av CO2 og andre klimagasser
  • øke organisasjonens miljøbevissthet

Dette innebærer kontinuerlig forbedringsarbeid og en forpliktelse til å sikre at lover og selvpålagte krav for ytre miljø blir overholdt.
Våre tiltak vil omfatte miljøprogram og krav i ISO-standarden, så som innkjøp av utstyr, forbruksvarer, bruk av kjemikalier, energiforbruk samt transport og avfall.

Miljørapporter

Sykehusets miljøprestasjoner og miljøregnskap er presentert i vår årsrapport.

Det utgis årlig rapport om  ”Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar» der spesialisthelsetjenestens arbeid med klima og bærekraft presenteres. Den har bl.a. grunnlag i innrapporterte ytre miljø indikatorer på utvalgte miljøområder for alle helseforetak i Helse Sør-Øst RHF.
Rapportene er publisert på Helse Sør-Østs nettside: 

 

Sykehusets ledelse

Administrerende direktør er Tom Helge Rønning.

Organisering

Alfabetisk oversikt over alle klinikker, avdelinger og seksjoner finner du under Avdelinger.
På de enkelte sidene under avdelinger finner du kontaktinformasjon, adresser og praktisk informasjon.

Se våre organisasjonskart:

Sykehusets styre

Styret  ved Sykehuset Telemark består av styreleder, nestleder, tre eieroppnevnte styremedlemmer og tre representanter valgt av og blant de ansatte.  


Årsregnskap

Årsregnskap 2020

Revisjonsberetning 2020

Årsberetning  og årsregnskap 2019 (pdf)


Styrets årsberetning

2020 (pdf)

2019 (pdf)


Årlig melding til Helse Sør-Øst

2019 (pdf)


Tillitsvalgte

Her finner du en oversikt over foretakstillitsvalgte ved Sykehuset Telemark. 

Den norske legeforening (overlegeforeningen)

Tor Severinsen
tlf. 35 00 35 50 / 926 68 334
tor.severinsen@sthf.no

Den norske legeforening (yngre legers forening)

Kristoffer Ask
askkri@sthf.no

Norsk psykologforening

Spomenka S. Balac
tlf. 35 00 28 89
basp@sthf.no

Tekna

Martin Veel Svendsen
tlf. 35 00 31 13
martin.veel.svendsen@sthf.no

Delta

Christina Olsen
chols3@sthf.no

Fagforbundet

Thor Helge Gundersen
Tlf. 35 00 31 93 / 993 74 445
thor.helge.gundersen@sthf.no

NSF - Norsk sykepleierforbund

Janne Guldbjørnsen
Tlf. 920 36 464
jaohau@sthf.no

FO - Fellesorganisasjonen
Wenche Kongerød
Tlf. 951 88 824
wenche.kongerod@sthf.no

Utdanningsforbundet

Eva Lyholm Limi
evalim@sthf.no

Radiografforbundet

Lene Øverbø Kristiansen
leokri@sthf.no

Ergoterapeutforbundet

Mette Hornsletten
methor@sthf.no

NITO - Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon

André Konningen
tlf. 35 00 32 25
andre.konningen@sthf.no

Fysioterapeutforbundet 

Elin Fidjeland Lervik
ellerv@sthf.no

Jordmorforeningen

Anne Flåterud
aflaat@sthf.no

Etikk

Helseforetakene i Helse Sør-Øst er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne yte gode helsetjenester. Etisk kvalitet på tjenesteyting og forvaltning er en forutsetning for denne tilliten.

Les mer om etikk

Klinisk etikkomité (KEK)

Klinisk etikkomité behandler saker som gjelder vanskelige etiske valg og spørsmål, både prinsipielt og knyttet til enkeltpersoners valgsituasjoner og erfaringer. 

Les mer om KEK

Brukermedvirkning

Pasienter, brukere og pårørende er en viktig ressurs for Sykehuset Telemark.

Les om brukermedvirkning ved sykehuset

Gaver og donasjoner til sykehuset

Gaver til Sykehuset i Telemark er gledelige bidrag, enten de blir gitt til støtte for forskning og utvikling av bedre behandlingstilbud eller til trivselstiltak for pasientene.

Media

Sykehuset Telemark vil legge til rette for at media skal få utført sitt arbeid, i tråd med de lover og forskrifter som gjelder i sykehuset.

Informasjon til media

Leverandørkontakt

Kontakt mellom leverandører og medarbeidere ved Sykehuset Telemark skal skje på en faglig og etisk korrekt måte.

Les om våre retningslinjer for leverandørkontakt

Praktiske opplysninger

Se oversikten praktiske opplysninger

Kurs og arrangementer

Kommende kurs, møter og arrangementer

Kontakt oss

Personlige spørsmål av medisinsk art kan dessverre ikke besvares per e-post.
Dette gjelder også av- og ombestilling av time.

Se kontaktinformasjon for Sykehuset Telemark


Fant du det du lette etter?