Om oss

Vår visjon er å skape gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.
 
Våre verdier:
- Kvalitet
- Trygghet
- Respekt

​Om Sykehuset Telemark

Sykehuset er et allsidig akuttsykehus og tilbyr diagnostikk og behandling innenfor de fleste spesialistområder.​

Sykehuset Telemark dekker et befolkningsgrunnlag på rundt 170 000 innbyggere, og har om lag 3000 årsverk fordelt på rundt 4000 ansatte. Hovedadministrasjonen ligger i Skien.​​
Sykehuset har delregionfunksjon innen fire fagområder. Dette er plastikkirurgi, medisinsk genetikk, fertilitetsbehandling og arbeidsmedisin.
Sykehuset Telemark har drift i Ski​en​, Porsgrunn​, Not​​odden​, Rjukan, Kragerø, Seljord​​ og Nordagutu​, og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

In English:About Sykehuset Telemark (Telemark Hospital Trust)

Sykehuset Te​lemark is a versatile acute hospital and offers diagnostics and treatments in most specialist areas​

​​Utviklingsplan, føringer, mål og strategier

Sykehuset Telemark skal skape gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.
Sykehuset Telemark får årlig føringer fra Helse Sør-Øst for sykehusets virksomhet, i form avet oppdrag- og bestillerdokument (OBD). Overlevering av oppdrag- og bestillerdokumentet blir gjort i foretaksmøter.

Hvordan skal vi møte de langsiktige utfordringene?

Befolkningen blir eldre, bosettingsmønsteret endres og sykdomsbildet forandres. Den teknologiske utviklingen gjør at vi kan behandle mer og flere. Noen sykdommer vokser i omfang, andre blir mindre truende. Hvordan skal vi løse framtidas behov for spesialisthelsetjenester for å sikre god pasientbehandling i vår region? Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark skisserer noen av utfordringene vi står overfor de neste årene. 

Ambulanseplan 2035 tar for seg muligheter og utfordringer innenfor områdene aktivitet, ressursutnyttelse og beredskap, kvalitet, opplæring og kompetanse, finansiering, samhandling, organisering og IKT-løsninger.

Strategi 2023 – 2025

Strategien for 2023-2025 ble godkjent av styret ved Sykehuset Telemark 14.12.2022. Strategien for Sykehuset Telemark utarbeides for perioder på tre år av gangen. Den tar for seg de områdene sykehuset må fokusere særskilt på i strategiperioden,  og danner grunnlag for mange av våre prioriteringer og aktiviteter. For hvert strategisk område og suksessfaktor settes egne mål og tiltak.​

Se strategiplan for Sykehuset Telemark for perioden 2023 - 2025

Miljø og samfunnsansvar

Spesialisthelsetjenesten har et stort samfunnsansvar. Ikke bare i rollen som behandler, men ikke minst også i det å beskytte miljø og klima i størst mulig grad. I tillegg er menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon viktige områder det kontinuerlig jobbes med i alle landets helseforetak.

Les mer om miljø og samfunnsansvar​


Likestilling, likeverd og mangfold

Sykehuset Telemark har utarbeidet en retningslinje som gjelder holdningsskapende tiltak samt krav/rettigheter ved rekruttering og ansettelser, for å fremme likestilling, likeverd og mangfold.

​​Sykehusets ledelse

Administrerende direktør er Tom Helge Rønning.

Organisering

Alfabetisk oversikt over alle klinikker, avdelinger og seksjoner finner du under Avdelinger.
På de enkelte sidene under avdelinger finner du kontaktinformasjon, adresser og praktisk informasjon.

Se våre organisasjonskart:

Sykehusets styre

Styret  ved Sykehuset Telemark består av styreleder, nestleder, tre eieroppnevnte styremedlemmer og tre representanter valgt av og blant de ansatte.  


Årsregnskap

Årsregnskap 2020

Revisjonsberetning 2020

Årsberetning  og årsregnskap 2019 (pdf)


Styrets årsberetning

2020 (pdf)

2019 (pdf)


​Tillitsvalgte

Her finner du en oversikt over foretakstillitsvalgte ved Sykehuset Telemark. 

Den norske legeforening (overlegeforeningen)

Arne Runde
tlf. 419 04 590
arne.runde@sthf.no​

Den norske legeforening (yngre legers forening)

Julie Farseth Berg
jufber@sthf.no​

Norsk psykologforening

Anne Hamarsnes
tlf. 35 00 36 79
anhama@sthf.no

Tekna

Martin Veel Svendsen
tlf. 35 00 31 13
martin.veel.svendsen@sthf.no

Delta

Christina Olsen
chols3@sthf.no

Fagforbundet

Johanne Haugan
Tlf. 35021310 / 468 36 062​​
hajo@sthf.no​

NSF - Norsk sykepleierforbund

Janne Guldbjørnsen
Tlf. 920 36 464
jaohau@sthf.no

FO - Fellesorganisasjonen
Wenche Kongerød
Tlf. 951 88 824
wenche.kongerod@sthf.no

Utdanningsforbundet

Eva Lyholm Limi
evalim@sthf.no

Radiografforbundet

Lene Øverbø Kristiansen
leokri@sthf.no

Norsk ergoterapeutforbund

Mette Hornsletten
methor@sthf.no

NITO - Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon

Kristin Magrethe Ellingsvik Granstøl
tlf. 35 00 32 25
KRMGRA@sthf.no​

Fysioterapeutforbundet 

Margitte Joanne Tonning
majton@sthf.no

Jordmorforeningen

Benedicte Ljostveit
tlf. 35 00 47 64/902 10 027
beloeh@sthf.no​​

Etikk

Helseforetakene i Helse Sør-Øst er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne yte gode helsetjenester. Etisk kvalitet på tjenesteyting og forvaltning er en forutsetning for denne tilliten.

Les mer om etikk

Klinisk etikkomité (KEK)

Klinisk etikkomité behandler saker som gjelder vanskelige etiske valg og spørsmål, både prinsipielt og knyttet til enkeltpersoners valgsituasjoner og erfaringer. 

Les mer om KEK

Brukermedvirkning

Pasienter, brukere og pårørende er en viktig ressurs for Sykehuset Telemark.

Les om brukermedvirkning ved sykehuset

Gaver og donasjoner til sykehuset

Gaver til Sykehuset i Telemark er gledelige bidrag, enten de blir gitt til støtte for forskning og utvikling av bedre behandlingstilbud eller til trivselstiltak for pasientene.

Media

Sykehuset Telemark vil legge til rette for at media skal få utført sitt arbeid, i tråd med de lover og forskrifter som gjelder i sykehuset.

Informasjon til media

Leverandørkontakt

Kontakt mellom leverandører og medarbeidere ved Sykehuset Telemark skal skje på en faglig og etisk korrekt måte.

Les om våre retningslinjer for leverandørkontakt

Grafisk profil

Sykehuset Telemark følger det nasjonale profilprogrammet til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det er utarbeidet en håndbok for grafisk profil ved Sykehuset Telemark som i hovedsak baserer seg på det nasjonale profilprogrammet med noen lokale tillegg.

Se håndok for grafisk profil ve​d Sykehuset Telemark​​​

Sykehusets domener og konti på sosiale medier

Se oversikt over sykehusets domener og offisielle konti på sosiale medier​

Praktiske opplysninger

Se oversikten praktiske opplysninger

Kurs og arrangementer

Kommende kurs, møter og arrangementer

Kontakt oss

Personlige spørsmål av medisinsk art kan dessverre ikke besvares per e-post.
Dette gjelder også av- og ombestilling av time.

Se kontaktinformasjon for Sykehuset Telemark

​​​

Fant du det du lette etter?