Om oss

​Om Sykehuset Telemark

Sykehuset Telemark dekker et befolkningsgrunnlag på rundt 170 000 innbyggere.
I 2020 har sykehuset om lag 3000 årsverk. Hovedadministrasjonen ligger i Skien. 
Sykehuset er et allsidig akuttsykehus og tilbyr diagnostikk og behandling innenfor de fleste spesialistområder.
Sykehuset har delregionfunksjon innen fire fagområder. Dette er plastikkirurgi, medisinsk genetikk, fertilitetsbehandling og arbeidsmedisin.
Sykehuset Telemark har drift i Skien, Porsgrunn, Notodden, Rjukan, Kragerø og Nordagutu, og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Utviklingsplan, føringer, mål og strategier

Sykehuset Telemark skal skape gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.
Sykehuset Telemark får årlig føringer fra Helse Sør-Øst for sykehusets virksomhet, i form av et oppdrag- og bestillerdokument (OBD). Overlevering av oppdrag- og bestillerdokumentet blir gjort i foretaksmøter.

Hvordan skal vi møte de langsiktige utfordringene?

Befolkningen blir eldre, bosettingsmønsteret endres og sykdomsbildet forandres. Den teknologiske utviklingen gjør at vi kan behandle mer og flere. Noen sykdommer vokser i omfang, andre blir mindre truende. Hvordan skal vi løse framtidas behov for spesialisthelsetjenester for å sikre god pasientbehandling i vår region? Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark skisserer noen av utfordringene vi står overfor de neste årene. 

Ambulanseplan 2035 tar for seg muligheter og utfordringer innenfor områdene aktivitet, ressursutnyttelse og beredskap, kvalitet, opplæring og kompetanse, finansiering, samhandling, organisering og IKT-løsninger.

Strategi 2020 – 2022

Strategien for 2020 - 2022 ble vedtatt av styret ved Sykehuset Telemark 23.oktober 2019. Målene i strategien skal være førende for sykehusets arbeid og prioriteringer. Strategien bygger på pasientens helsetjeneste.
Sykehuset Telemark viderefører de tre medisinske satsingsområdene kreft, rus og avhengighet samt akuttkjeden. For perioden 2020 – 2022 er et fjerde satsningsområde for barn og unges helse lagt til.

Grønt sykehus

 

Logo for grønt sykehus

Miljøledelse og miljøsertifikat

Ved Sykehuset Telemark er det innført miljøledelse for å bidra til minst mulig negativ påvirkning på miljøet. Sykehusene forbruker mye energi, gjør store innkjøp, forbruker mye materiell og  kjemikalier, og produserer mye avfall. Vi skal ta samfunnsansvar og bidra til å ta vare på miljøet.

​Sykehuset Telemark er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001, en internasjonal standard for oppbygging av miljøstyringssystemer som stiller krav til miljøarbeidet og til kontinuerlig forbedring. 
Vi er en del av det nasjonale miljø- og klimaprosjektet ”Grønt sykehus – miljøstyring i spesialisthelsetjenesten”. Alle helseforetakene i Norge er miljøsertifisert og skal slik bidra til å oppfylle de nasjonale miljø- og klimamålene. ​

Miljømål og miljøaspekter

Sykehuset vedtar årlig felles miljømål på områder der vi kan bidra til en forbedring. Alle enheter bidrar med tiltak til at målene nås.


Miljøpolitikk

Ledelsen ved Sykehuset Telemark har vedtatt en miljøpolitikk for sykehusets miljøsatsing, og vil årlig vedta miljømål som hele organisasjonen skal involveres i.

Kjerneoppgavene for sykehuset er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende,
undervisning av helsepersonell og forskning.

I oppfølgingen av kjerneoppgavene skal vi drive aktivt miljøarbeid, hvor vi på en ressurseffektiv og systematisk måte bidrar til beskyttelse av miljøet. Sykehusets miljøpolitikk omfatter hele organisasjonen. 
 
Ledelsen ved sykehuset skal samarbeide med interne og eksterne interessepartnere om behov, og forplikter seg til å:

  • overholde myndighetskrav og andre krav på miljøområdet
  • bidra til redusert utslipp av CO2 og andre klimagasser
  • øke organisasjonens miljøbevissthet

Dette innebærer kontinuerlig forbedringsarbeid og en forpliktelse til å sikre at lover og selvpålagte krav for ytre miljø blir overholdt.
Våre tiltak vil omfatte miljøprogram og krav i ISO-standarden, så som innkjøp av utstyr, forbruksvarer, bruk av kjemikalier, energiforbruk samt transport og avfall.

Miljørapporter

Sykehusets miljøprestasjoner og miljøregnskap er presentert i vår årsrapport.

Det utgis årlig rapport om  ”Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar» der spesialisthelsetjenestens arbeid med klima og bærekraft presenteres. Den har bl.a. grunnlag i innrapporterte ytre miljø indikatorer på utvalgte miljøområder for alle helseforetak i Helse Sør-Øst RHF.
Rapportene er publisert på Helse Sør-Østs nettside: 

 

Sykehusets ledelse

Administrerende direktør er Tom Helge Rønning.

Organisering

Alfabetisk oversikt over alle klinikker, avdelinger og seksjoner finner du under Avdelinger.
På de enkelte sidene under avdelinger finner du kontaktinformasjon, adresser og praktisk informasjon.

Se våre organisasjonskart:

Sykehusets styre

Styret  ved Sykehuset Telemark består av styreleder, nestleder, tre eieroppnevnte styremedlemmer og tre representanter valgt av og blant de ansatte.  

Årsregnskap

Årsberetning  og årsregnskap 2019 (pdf)Årsregnskap 2017 (pdf)Revisjonsberetning 2017 (pdf)

Årsregnskap 2016

Revisjonsberetning 2016

Styrets årsberetning

2019 (pdf)

2018 (pdf)2017 (pdf)2016 (pdf)2015 (pdf)2014 (pdf)2013 (pdf)

Årlig melding til Helse Sør-Øst

2019 (pdf)2018 (pdf)

2017 (pdf)

2016 (pdf)2015 (pdf)2014 (pdf)2013 (pdf)2012 (pdf)

Tillitsvalgte

Her finner du en oversikt over foretakstillitsvalgte ved Sykehuset Telemark. 

Den norske legeforening (overlegeforeningen)

Tor Severinsen
tlf. 35 00 35 50 / 926 68 334
tor.severinsen@sthf.no

Den norske legeforening (yngre legers forening)

Kristoffer Ask
askkri@sthf.no

Norsk psykologforening

Spomenka S. Balac
tlf. 35 00 28 89
basp@sthf.no

Tekna
Martin Veel Svendsen
tlf. 35 00 31 13
martin.veel.svendsen@sthf.no

Delta

Christina Olsen
chols3@sthf.no

Fagforbundet
Thor Helge Gundersen
Tlf. 35 00 31 93 / 993 74 445
thor.helge.gundersen@sthf.no

NSF - Norsk sykepleierforbund

Inge Ann Aasen
Tlf. 971 11 174
iaasen@sthf.no

FO - Fellesorganisasjonen
Wenche Kongerød
Tlf. 951 88 824
wenche.kongerod@sthf.no

Utdanningsforbundet

Nils Øvrum
tlf. 35 50 51 60
nils.christian.oevrum@sthf.no

Radiografforbundet

Stian Opsahl
tlf. 35 00 48 68
stian.opsahl@sthf.no

Ergoterapeutforbundet

Mette Hornsletten
methor@sthf.no

NITO - Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon

André Konningen
tlf. 35 00 32 25
andre.konningen@sthf.no

Fysioterapeutforbundet

Elin Fidjeland Lervik
ellerv@sthf.no

Jordmorforeningen
Jeanette Engebretsen
tlf. 35 00 47 62
jeanette.v.engebretsen@sthf.no

Etikk

Helseforetakene i Helse Sør-Øst er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne yte gode helsetjenester. Etisk kvalitet på tjenesteyting og forvaltning er en forutsetning for denne tilliten.

Gaver og donasjoner til sykehuset

Gaver til Sykehuset i Telemark er gledelige bidrag, enten de blir gitt til støtte for forskning og utvikling av bedre behandlingstilbud eller til trivselstiltak for pasientene.


Fant du det du lette etter?