Leverandørkontakt

Kontakt mellom leverandører og medarbeidere ved Sykehuset Telemark skal skje på en faglig og etisk korrekt måte. For å regulere dette på en god måte, er det inngått nasjonale samhandlingsavtaler med legemiddelindustrien (LMI) og Leverandører for Helse-Norge (LFH) som alle parter er forpliktet til å etterleve.

​Ved Sykehuset Telemark er ansvaret for alle kontrakter og rammeavtaler for forbruksvarer, utstyrskjøp og tjenestekjøp ved sykehuset tillagt Innkjøp og logistikk.
Leverandører som ønsker kontakt med Sykehuset Telemark kan henvende seg til Innkjøp og logistikk.

Sykehuset Telemark anser et godt samarbeid med leverandørindustrien som et viktig bidrag til kunnskapsoverføring som igjen sikrer at våre pasienter får en tilfredsstillende  behandling. Samarbeid med leverandørmarkedet og sykehus er en forutsetning for utvikling av medisinteknisk utstyr, medisinske forbruksvarer og legemidler.

Det gjelder felles retningslinjer for foretakene i Helse Sør-Øst angående etisk handel og samhandling.

Les mer om etiske retningslinjer

Sykehuset Telemark jobber målrettet for å etterleve lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Dette betyr at alle anskaffelser over terskelverdier skal konkurranseutsettes iht. lovverket. For å sikre at lovverket etterleves skal alle varebestillinger som går ut fra sykehuset ha et ordre- eller kontraktsnummer. Dette er vår kvalitetssjekk på at anskaffelsene har blitt gjort på en korrekt måte.

Møter mellom firmarepresentanter og Sykehuset Telemark skal være avtalt på forhånd. Dette sikrer at møtene avholdes på et tidspunkt som passer begge parter. Uanmeldte møter skal ikke finne sted.

Sykehuset Telemark har besluttet at alle reise- og oppholdsutgifter, kurs og konferanseutgifter skal dekkes av sykehuset. Leverandørene har derfor ikke anledning til å tilby dette til våre ansatte/innleide gratis, såfremt dette ikke er kontraktfestet i forbindelse med en anskaffelse.

Alle fakturaer må tilfredsstille de generelle krav til salgsdokumenter i Regnskapsforskriften

Se Regnskapsforskriften, kapittel 5.

Fakturaer adresseres til:

Sykehuset Telemark HF
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

Dersom fakturaen skal til en bestemt person eller avdeling, legg dette inn på egen linje etter «Sykehuset Telemark HF».

EHF-faktura

Alle Leverandører med norsk foretaksnummer plikter å bruke EHF-faktura til organisasjonsnummer 983975267.

Papir eller vedlegg på e-post

Utenlandske leverandører og privatpersoner kan bruke papirfaktura eller sende faktura som vedlegg til mail til: Fakturamottak@sthf.no

Andre henvendelser

Andre henvendelser til regnskapsseksjonen bes sendt til: regn@sthf.no, eller kontakt oss på telefon.

Telefon til sykehusets sentralbord: 35 00 35 00

Les mer om økonomiavdelingen

Sist oppdatert 22.09.2022